КЗО "Середня загальноосвітня школа №24" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Виховна робота

 

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. Пріоритетним у виховній роботі школи є:
- реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
- залучення молоді до національної та світової культури;
- збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;
- виховання патріотизму, громадських якостей особистості;
- забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.
Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», «Національної програми відродження та розвитку українського козацтва», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Основні напрямки виховної роботи:
 • національно-патріотичне виховання
 • превентивне виховання
 • фізичне виховання
 • художньо-естетичне виховання
 • розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури засобами натуралістичної роботи
 • підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя
 • професійна орієнтація та допрофільна підготовка.
 • Враховуючи контингент дітей нашої школи, їх психологічні та вікові особливості, ми визначили основні напрямки виховної роботи.

1.     Формування у вихованців Я-концепції.

 

2.     Громадянськва освіта і родинні цінності у вихованні громадянина України.

3.     Формування вмінь і навичок здорового способу життя.

4.     Формування комунікативної компетентності.

5.     Формування трудової компетентності.

 

Система правоосвітньої та правовиховної роботи школи

 


 

 
Форми організації позакласної виховної роботи

Найпростішою організаційною і в той же час найбільш поширеною формою виховної діяльності, а відтак – виховного процесу в цілому є класна година. У педагогічній науці і практиці є різні визначення класної години.
За визначенням В. П. Созонова, «класна година є формою прямого спілкування вихователя зі своїми вихованцями».
Н.Е. Щуркова розглядає класну годину як спеціально організовану ціннісно-орієнтовану спільну діяльність вчителя і учня. «Виховна мета класної години, – зазначає автор, – формування чітко визначеного ставлення учнів до об’єктів та явищ навколишнього світу, а також розвиток моральних, етичних, трудових, естетичних, науково-пізнавальних, світоглядницьких поглядів».
Л.І. Маленкова відмічає, що класна година - це не якась певна форма роботи, а година класного керівника.
Інколи класну годину називають годиною спілкування, годиною класного керівника.
Виходячи з вказаних визначень класної години, можна сказати, що класна година – це :
- гнучка за структурою форма виховуючої взаємодії;
- форма спілкування класного керівника та його вихованців, де пріоритетну роль в організації грає педагог.
Основні функції класної години:
– освітня (ознайомлення зі світом);
– орієнтована (оцінювання світу);
– спрямовуюча (взаємодія зі звітом).
У процесі підготовки та проведення класних годин можливо вирішення наступних задач:
- створення умов для розвитку особистості учня, прояву його суб'єктності та індивідуальності;
- збагачення свідомості учня знаннями про природу, суспільство, людину;
- формування емоційно-чутливої сфери та ціннісних ставлень особистості дитини;
- засвоєння учнями знань, умінь і навичок пізнавальної і практико-створювальної діяльності;
- формування класного колективу як сприятливого середовища для розвитку та життєдіяльності школярів.Креативна модель ШМК класних керівників

Система роботи школи з превентивного виховання

 

Головні принципи методологічної основи методичної роботи класних керівників

Для керування виховним процесом в школі створено методичне об'єдання класних керівників.

Проблема ШМК: формування креативної, гармонійно розвиненої особистості, здатної до повноційнної життєдіяльності засобами громодянського виховання.

Структура ШМК:

 • початкова ланка
 • середня ланка
 • старша ланка
 • Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:
  організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;
  координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;
  планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;
  організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;
  обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;
  оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед аміні стацією школи про заохочення класних керівників.


РОБОТА З БАТЬКАМИ
1.Участь у загально-шкільних батьківських зборах (протягом року)
2.Участь у батьківських лекторіях (протягом року).
3.Формування батьківських комітетів по класах. Делегатів до батьківської ради школи (протягом вересня )
4.Постійний контроль сімей ризику (протягом року)
5.Батьківські збори по класах (протягом року).
6.Підтримувати зв’язок з родинами, де виховуються учні, схильні до правопорушень (протягом року).
7.Здійснювати правову освіту батьків (протягом року) (протягом року)
8.Вивчення умов проживання й виховання учнів.